Info / Love & vedtægter

Love & vedtægter

Vedtægterne som PDF  Link
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen d. 24/2 2015.
 

§1 Navn, hjemsted og formål

§ 1.  Navn, hjemsted og formål

Stk. 1. Klubbens navn er ”Skive Roklub”.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Strandvejen 22, 7800 Skive.

Stk. 3. Klubbens formål er at skabe et forpligtende fællesskab og give medlemmerne mulighed for aktivt at deltage i diverse ro- og kajakrelaterede aktiviteter til gavn for det enkelte medlem og det øvrige samfund.

Stk. 4. Skive Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano & Kajak Forbund (DKF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), samt Skive Idrætssamvirke (SIS).

 

 

§2 Medlemmer

Stk. 1. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Enhver, der er fyldt 10 år, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan ved konkret vurdering tillade indmeldelse af personer under 10 år. For unge under 18 år kræves forældres/værges skriftlige samtykke.

Stk. 2. Et medlem, der ved indmeldelse som aktivt medlem har været medlem af en anden roklub eller kano-/kajakklub, kan afkræves flyttebevis eller anden erklæring fra denne klub som bevis for vedkommendes rettigheder.

Stk. 3. Af aktive medlemmer, som ror på vandet, fordres bevis på svømmefærdigheder samt fortrolighed med ophold i vand.

Stk. 4. Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer. Overtrædelse heraf kan straffes med eksklusion. Gør et medlem sig skyldig i en adfærd, der strider imod Skive Roklubs formål og interesser, kan medlemmet ekskluderes med øjeblikkelig virkning. En sådan eksklusion kan dog appelleres til den førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Klubbens medlemmer er til en hver tid underlagt DFfR’s og DKF’s love og bestemmelser.

Stk. 6. Kun aktive medlemmer har adgang til at benytte bådene og klubbens motions- og omklædningsfaciliteter. Bestyrelsen bemyndiges til at stille faciliteter til rådighed for andre.

Stk. 7. Som aktivt medlem, der har benyttet klubbens materiel i sæsonens løb, forpligter man sig til at deltage i den almindelige vedligeholdelse af klubbens materiel og lokaler.

Stk. 8. Optagelse af æresmedlemmer sker ved simpel majoritet på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har samme rettigheder som aktive medlemmer.


 

§3Kontingnet og regnskab

Stk. 1. Kontingentet er et årskontingent og betales halvårligt forud. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter sidste rettidige indbetalingsdag og kan pålægge et gebyr ved for sen indbetaling.

Stk. 3. Indmeldelse er bindende for mindst et halvår. Dog fortsætter medlemskabet, indtil der sker udmeldelse, jf. stk. 4, indtil medlemskabet ophører på grund af restance, jf. stk. 7, eller indtil medlemmet ekskluderes. Et tidligere medlem, som igen søger optagelse som aktivt medlem inden 12 måneder efter, vedkommende har udmeldt sig, skal betale kontingent svarende til et aktivt medlemskab for den mellemliggende periode. Tilsvarende gælder for et passivt medlem, der overgår til aktivt medlemskab inden 12 måneder efter, at vedkommende overgik fra aktivt til passivt medlemskab.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. En udmeldelse, som sker efter sidste rettidige indbetalingsdag for kontingent, har først virkning fra det efterfølgende halvår.

Stk. 5. Bestyrelsen kan dispensere for bestemmelserne i stk. 3 og 4, ligesom bestyrelsen kan give henstand med eller nedslag i kontingent under særlige omstændigheder.

Stk. 6. Bestyrelsen kan forbyde et medlem, som trods skriftlig påmindelse ikke har betalt kontingent for et halvår eller anden gæld til klubben, at benytte bådene og klubbens øvrige materiel samt adgang til klubben. Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, bekendtgøre forbuddet ved opslag i klubben eller på lignende måde.

Stk. 7. Bestyrelsen kan anse et medlem, der trods skriftlig påmindelse ikke har betalt kontingent for et halvår, for udmeldt af klubben og slette vedkommendes medlemskab. Genindmeldelse kan kun ske, hvis der sker betaling af kontingentrestancen for tiden indtil medlemskabet blev slettet. Bestyrelsen kan dispensere herfor i særlige tilfælde.

Stk. 8. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

 

§4 Bestyrelsen

Stk. 1. Klubbens bestyrelse består af 3 medlemmer valgt af generalforsamlingen (formand, næstformand og kasserer) samt de af generalforsamlingen godkendte formænd for de stående udvalg.

Bestyrelsen skal som minimum bestå af formand, næstformand, kasserer og 2 øvrige medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder inden generalforsamlingen til et medlemsmøde, hvor der kan stilles forslag til udvalgene og bestyrelsen. Handlingsplanerne for de stående udvalg udfærdiges i lyset heraf og koordineres inden generalforsamlingen, hvor de fremlægges til godkendelse.

Stk. 3. Bestyrelsen indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen måtte ønske dette.  

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, herunder formanden eller næstformanden.

Stk. 5. Afstemning på et bestyrelsesmøde afgøres ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslaget.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender reglementer for roning samt for adgang til og orden i klublokalerne og udpeger de i den forbindelse fornødne udvalg.

Stk. 8. Repræsentanter til DFfR, DKF og SIS vælges af bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler, herunder fast ejendom og løsøre, og skal varetage klubbens tarv på bedste måde.

Klubben forpligtes ved en underskrift af formanden, i dennes fravær af næstformanden eller kassereren, baseret på foreliggende referat fra et bestyrelsesmøde. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens godkendelse. Kun myndige medlemmer har stemmeret i sådanne anliggender.

 

§5 Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger til bestyrelsen en formand, næstformand og kasserer. Disse vælges for en 2-årig periode, således at formanden vælges i lige år, og næstformand og kasserer i ulige. Desuden kan vælges et antal suppleanter.

Generalforsamlingen godkender et antal stående udvalg, hvis formænd efter indstilling fra udvalgene godkendes af generalforsamlingen, hvorefter de automatisk er medlem af Skive Roklubs bestyrelse. Kan generalforsamlingen ikke godkende en udvalgsformand, skal udvalget indstille en anden til posten.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
 
Stk. 4.  Medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel enten gennem lokale blade eller ved skriftlig tilsigelse til hver enkelt.

Stk. 5. Kun tilstedeværende, aktive medlemmer har tale- og stemmeret. Medlemmer i kontingentrestance har ikke tale- og stemmeret.

Stk. 6. Medlemmer skal på forlangende fremvise gyldig kvittering for kontingentbetaling.   

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingen afholdes. Dog kan ændringsforslag til rettidigt fremsendte forslag fremsættes på generalforsamlingen.

Stk. 8. Dagsorden for generalforsamlingen:

1: Valg af dirigent og referent.
2: Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab. Godkendelse heraf.
3: Godkendelse af mål og handlingsplaner fra de generalforsamlingsgodkendte udvalg.
4: Uddeling af flidspræmier og evt. udnævnelser.
5: Evt. indkomne forslag.
6: Forelæggelse af årsbudget samt fastsættelse af kontingenter.
7: Valg til bestyrelsen og godkendelse af formændene for de stående udvalg.
8: Valg af 2 interne revisorer.
9: Eventuelt.

Stk. 9. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 6 dages varsel.

Stk. 2. Hvis mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer indgiver en skriftlig begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen pligtig til senest 14 dage efter begæringens indgivelse at afholde en sådan med mindst 6 dages varsel. Begæringen skal være motiveret.

 

§7 Klubbens opløsning

Stk. 1. Bliver der på den ordinære generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, er bestyrelsen pligtig til at fungere, indtil en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger derefter. Skulle der heller ikke her blive valgt en bestyrelse, betragtes klubben som opløst.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger da en komite bestående af 5 medlemmer af klubben. Disse skal på bedste måde realisere klubbens materiel og af det indvundne beløb afvikle klubbens gæld i løbet af 1 år. Det evt. tiloversblevne beløb indsættes i et pengeinstitut og tillægges renter, indtil en ny klub måtte blive oprettet i Skive, idet den indsatte kapital i så fald vil være at anvende til rosportens fremme og at udbetale til bestyrelsen, når klubbens første båd er ankommet.

Oprettes der ikke inden 5 år en ny roklub, skal den indsatte kapital tilgå SIS til fremme af ro- og kajaksporten i Skive Kommune.

Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42