Generalforsamling 2020

4. februar 2020 16:16 , af Gitte Kokholm

Skive Roklubs generalforsamling afholdes onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00

Arrangementet afholdes i roklubbens lokaler.

Dagsorden, i henhold til vores vedtægter:

1: Valg af dirigent og referent.

2: Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
- Godkendelse heraf.

3: Godkendelse af mål og handlingsplaner fra de generalforsamlingsgodkendte udvalg.

4: Uddeling af flidspræmier og evt. udnævnelser. 

5: Evt. indkomne forslag.

6: Forelæggelse af årsbudget samt fastsættelse af kontingenter.

7: Valg til bestyrelsen.
Formand er på valg (Hardy modtager ikke genvalg).

8: Valg af 2 interne revisorer. 

9: Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 12. februar 2019 kl. 18.00.

Spisning
Alle medlemmer inviteres på biksemad før generalforsamlingen. Spisning starter kl. 18.00.
Husk tilmelding.