Skive Roklubs Reglement for Roning i Robåde

Almindelige bestemmelser fra standerhejsning til standerstrygning, særlige bestemmelser se vinterroning.
 

Materiel og redningsveste:

Materiel:
Der må kun roes i både, der er typegodkendt af DFfR og udstyret med de af DFfR krævede sikkerhedsanordninger.
 
Redningsveste:
På alle ro-ture skal der altid medbringes en redningsvest til hver roer. Der kan være tale om svømmeveste, faste veste eller oppustelige veste. Vestene skal være typegodkendt af EU.
Alle roere skal kunne iføre sig den aktuelle vest.
Veste skal være fastgjort, så de er tilgængelige ved kæntring og ikke synker, hvis roerne ikke har vestene på.
I out-riggede både, hvor der ikke er den fornødne plads, skal roerne have vesten på.
Ved langture skal der medbringes ekstra patroner.
Klubben har ansvaret for at vestene er godkendte og vedligeholdte. Dette gælder også private veste.
For vinterroning gælder særskilte regler.

 

Dagligt ro-farvand:

Dagligt ro-farvand er Skive Fjord, afgrænset af den første bro på nordsiden af Grønning Øre Tap og mod syd Skive Å til broen ved Koholm Å - (særlige bestemmelser for roning i å-en).

 

Svømmeprøve:

Alle aktive roere skal inden sæsonens første ro-tur aflægge en svømmeprøve på 600 m. uafbrudt svømning. Prøven kan aflægges i svømmehal. Dispensation kan gives af roklubbens bestyrelse.  

 

Rettigheder/ansvar:

Styrmanden har ansvaret for mandskab og materiel. Styrmanden er den, der har udskrevet båden.
Styrmanden er den person, der bliver indtastet først i ROKORT.DK.
 
Frigivelse:
Nye roere kan frigives af en instruktør, når man har modtaget den af klubben fastlagte instruktion, samt har roet min. 100 km under opsyn af en instruktør. Indtil frigivelse kan instruktøren give tilladelse til, at den nye roer må ro med andre klubber.
Som frigivet har man ret til at ro i dagligt ro-farvand med en styrmand, samt deltage på langture og stævner.
Nye roere kan frigives i sculler af en sculler-instruktør, når man har modtaget den af klubben fastlagte instruktion, samt har roet min. 100 km under opsyn af en instruktør.
Som frigivet med sculler-ret, har man ret til at ro i dagligt ro-farvand, samt deltage i stævner. Fjorden må dog ikke krydses og man må aldrig ro længere end 300 m fra land.
 
Korttursstyrmandsret:
Som frigivet roer i inrigger kan man anmode om korttursstyrmandsret. Kortstyrmandsret gives, når man har modtaget styrmandsinstruktion efter klubbens regler og er fyldt 18 år.
Korttursstyrmandsret og scullerret tildeles af roklubbens bestyrelse.
Korttursstyrmandsret giver ret til at bemande en båd med frigivne roere og ro i dagligt ro-farvand, samt deltage som styrmand ved kortbane konkurrencer og regattaer arrangeret af andre klubber, hvor der er følgebåde, der overvåger løbet. Dette gælder således ikke langture.
 
 
Langtursstyrmandsret:
Når man har haft korttursstyrmandsret i 1 sæson, har deltaget i langtursstyrmandskursus efter DFfR's retningslinjer og har deltaget i 5 langture, hver på over 50 km, med overnatning i forskelligt langtursfarvand, kan man anmode om langtursstyrmandsret.
Langtursstyrmandsret tildeles af roklubbens bestyrelse.
Langtursstyrmandsret giver ret til at bemande en båd med frigivne roere og ro på langtur efter DFfR’s langtursreglement.
 
Dispensation:
Dispensation fra ovenstående regler kan udelukkende gives af roklubbens bestyrelse eller en af bestyrelsen udpeget person. Dette gælder dog ikke DFfR’s langturs reglement.  

 

Langture:

Langture er ture uden for dagligt ro-farvand, medmindre andet er fastsat i henhold til DFfR's reglementer (stævner og kaproninger). Der skal altid være en langtursstyrmand i båden og alle roere skal være frigivet i inrigger.
På langture medbringes en værktøjskasse, der passer til båden og ekstra patroner til redningsveste.
U-roere under 15 år skal for hver enkelt tur have skriftlig tilladelse af forældrene.
Lån og leje af både i andre klubber, herunder af DFfR's udstationerede både, skal godkendes af formanden for ro-udvalget.

 

Vinterroning:

Vinterroning er roning mellem standerstrygning og standerhejsning.
Vinterroning må finde sted mellem solopgang og solnedgang.
Ved langtursroning gælder også DFfR's langtursreglement.
Der skal tages særligt hensyn til risici som vand- og lufttemperatur, sigtbarhed, vind m.v. Der skal roes så kystnært som forsvarligt. Fjorden må ikke krydses og afstanden til land bør ikke overstige 200 meter, og farvandet skal være isfrit.
Der må ikke roes i åen.
Samtlige roere skal være iført EU godkendt redningsvest.
Der BØR medbringes ekstra tøj pr. person i vandtæt pose og det tilrådes at medbringe en mobiltelefon i vandtæt pakning.
Det roes ikke i bomuldstøj, da det bliver tungt i vandet. Der bruges i stedet lag-på-lag i andre materialer med svedtøj inderst og et vand- og vindtæt lag yderst.
Hvis uheldet er ude og båden kæntrer, bør man som styrmand først sørge for at alle kommer på land. Båden kan senere hentes.
Der kan ikke dispenseres fra styrmandsretten. Samtlige roere skal være frigivet efter roklubbens reglement.
Der må kun roes i in-riggede og coastal både. Roning i andre bådtyper aftales med formanden for ro-udvalget.  

 

Benyttelse af både:

Alt materiel skal behandles med forsigtighed, og alle skal følge styrmandens anvisninger samt hjælpe til under hele forløbet.
Efter endt ro-tur spules båden efter behov og båden aftørres både ud- og indvendigt.
Styrmanden er ansvarlig for at få udbedret småskader, som opstår under turen.
Skader som ikke umiddelbart kan udbedres skrives i rokort.dk og båden bør evt. spærres.
De udstationerede både (Limfjorden og Thisted) må kun benyttes efter aftale med den tilsynsførende for disse. Til daglig roning må de benyttes som de sidste både.
Til langture skal der skriftlig ansøgning til DFfR via ro- udvalgsformanden om benyttelse og betaling for egen regning.

 

Gæsteroere:

Medlemmer af andre klubber kan ro som gæsteroere. De ror med de rettigheder, de har i deres hjemklub. Dokumentation skal forevises på forlangende. Andre kan ro med en instruktør. Gæsteroere kan som udgangspunkt maksimalt ro 3 gange på en sæson. Længere forløb kan aftales med formanden for ro-udvalget.

 

Registrering:

Alle ro-ture skal af sikkerhedshensyn være registreret via rokort.dk. Turen skal beskrives med båd, styrmand, roere og destination. Destinationen må ikke overskrides.
Ved længerevarende ture og langture skal der angives et forventeligt hjemkomsttidspunkt og destination påføres efter bedste evne.
Skive Roklub låner ikke både ud til andre klubber.
Man skal først leje de af DFfR’s udstationerede både. Er der behov for en båd mere, kan den evt. lejes på samme vilkår og til samme pris, som de udstationerede. Udlån kun efter aftale med formanden for ro-udvalget.
 
Skive marts 2017
Ro-udvalget